Johan Postma kwartiermaker en beoogd gemeentesecretaris gemeente Land van Cuijk i.o.

Publicatiedatum: 09/03/2020

Johan PostmaJohan Postma wordt de kwartiermaker en beoogd gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De stuurgroep gemeente Land van Cuijk i.o. heeft besloten hem per 1 april 2020 te benoemen. Momenteel is Johan Postma directeur van Werkorganisatie CGM (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert).

Als kwartiermaker wordt Johan Postma eindverantwoordelijk voor de inrichting van de nieuwe ambtelijke organisatie per 1 januari 2022 en gaat hij leiding geven aan het projectbureau en de projectorganisatie. Daarnaast is hij algeheel projectleider voor de herindeling tussen de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis.

Naast kwartiermaker wordt Johan Postma beoogd gemeentesecretaris voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk i.o.

Werkervaring
Johan Postma heeft in eerdere functies in  Leidschendam-Voorburg, Leeuwarden en als kwartiermaker veiligheidsregio’s bij de Landelijke Meldkamer Organisatie als eindverantwoordelijk directeur veel ervaring opgedaan met het leiden van veranderingsprocessen.


Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis kiezen voor herindeling 4 gemeenten

Publicatiedatum: 03/03/2020

De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis kiezen voor een gezamenlijke toekomst. Vanaf 1 januari 2022 willen zij hun krachten bundelen in één gemeente Land van Cuijk. De colleges van burgemeester en wethouders van de vier gemeenten hebben op dinsdag 3 maart 2020 besloten om het herindelingsontwerp ‘Prachtig en krachtig vanuit onze kern‘ ter vaststelling aan te bieden aan hun gemeenteraden. De raden besluiten op 26 maart 2020 over dit herindelingsontwerp.

Raad Mill en Sint Hubert volgt wens van de inwoners
De raden van Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis stelden op 28 oktober 2019 al een herindelingsontwerp vast, met het oog op de vorming van de gemeente Land van Cuijk uit deze drie gemeenten per 1 januari 2022. De deur stond daarbij open voor Mill en Sint Hubert en Grave om aan te sluiten op dit lopende proces.

In de periode 27 oktober 2019 tot en met 24 december 2019 konden beide gemeenten aangeven al dan niet van deze mogelijkheid gebruik te maken. Op verzoek van de raad van Mill en Sint Hubert werd deze termijn – in nauwe afstemming met de provincie en het Ministerie van BZK – opgerekt tot 1 februari 2020, als uiterste datum om in te stappen op het herindelingsproces. Burgemeester Walraven van deze gemeente: “Bij de inwonersraadpleging in Mill en Sint Hubert op 23 januari 2020 was sprake van een opkomst van 61% van de stemgerechtigden, waarvan 75% zich uitsprak voor aansluiting op de herindeling tot de vorming van de gemeente Land van Cuijk. Onze raad besloot in lijn daarmee op 30 januari 2020 unaniem tot toetreding tot het herindelingsproces.”

Herindeling met vier gemeenten vereist nieuwe besluitvormingsprocedure
Het opstellen van een herindelingsontwerp is een eerste formele stap in het wettelijke proces om de herindeling van nu vier gemeenten te realiseren. De Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) beschrijft de procedure die gemeenten moeten volgen bij een gemeentelijke herindeling. Burgemeester Hillenaar (gemeente Cuijk, voorzitter stuurgroep Land van Cuijk i.o.) licht toe: “Daarom zijn wij als vier gemeenten verplicht om het herindelingsontwerp bij te stellen naar een samenvoeging van vier in plaats van drie gemeenten én dit ontwerp opnieuw te laten vast stellen door onze colleges en raden. Dit ontwerp wordt vervolgens ter inzage gelegd voor de samenleving en medeoverheden én de ondernemingsraden wordt opnieuw om advies gevraagd.”

Prachtig en krachtig vanuit onze kern
Door de samenvoeging van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis ontstaat één krachtige en toekomstbestendige gemeente van ruim 77.000 inwoners en 29 kernen. Burgemeester Fränzel (gemeente Sint Anthonis) geeft aan: “Als één sterke gemeente kunnen we meer bereiken voor onze inwoners. Zoals voldoende werkgelegenheid, een passend woningaanbod en goed bereikbare dorpen. Ook kan de nieuwe gemeente ondernemers beter ondersteunen en onze economie verder versterken. Daarbij heeft de gemeente Land van Cuijk de ambitie om het unieke eigen karakter van de 29 dorpen te koesteren en versterken.” Burgemeester Van Soest (gemeente Boxmeer) licht verder toe: “De nieuwe gemeente staat ook sterker in de regio, kan meer positie innemen in provinciale en landelijke dossiers en is in staat om goede medewerkers (blijvend) aan ons te verbinden. Uitdagingen die we samen beter aankunnen dan alleen. Zeker met de kracht van deze vier gemeenten tezamen.”

Besluitvorming en ter inzage legging
De besluitvorming over het herindelingsontwerp door de vier raden vindt plaats op 26 maart 2020. Op 9 maart wordt een gezamenlijke radenbijeenkomst gehouden, waar een toelichting op het herindelingsontwerp wordt gegeven. Na de besluitvorming door de vier raden volgt (wederom) een periode van ter inzagelegging. Iedereen kan gedurende acht weken een reactie geven op het ontwerp, de zogenaamde zienswijzen. Dat kan een kritische reactie zijn, maar ook een ondersteunende reactie. Hierover volgt na het besluit van de gemeenteraden meer informatie. Degenen die een zienswijze hebben ingediend op het vorige ontwerp zijn persoonlijk geïnformeerd, met de vraag hun zienswijze in stand te laten, te wijzigen of in te trekken.

Het herindelingsontwerp is te lezen op deze website en via de websites van de vier gemeenten.

Positie gemeente Grave
Op 18 februari 2020 besloot de raad van Grave een inwonersraadpleging te houden op 14 mei 2020, inzake de bestuurlijke toekomst van deze gemeente. De provincie, het Ministerie van BZK en de stuurgroep Land van Cuijk i.o. hebben Grave tijdig laten weten dat dit betekent dat deze gemeente pas per 1 januari 2026 kan aansluiten bij de dan reeds vier jaar bestaande gemeente Land van Cuijk.


Samen op weg naar een nieuwe gemeente!

Publicatiedatum: 20/02/2020

Zoals u weet zijn de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis van plan om per 1 januari 2022 te herindelen. De drie gemeenten hebben in januari 2020 de gemeente Mill en Sint Hubert mogen verwelkomen als vierde fusiepartner.

Herindelingsproces
Het herindelingsproces dat al ruim een jaar loopt gaat onverminderd door. De personele, financiële en organisatorische voorbereidingen richting fusiedatum worden op dit moment getroffen. Het wettelijke proces dat bij een herindeling hoort moet vanwege de aansluiting van de gemeente Mill en Sint Hubert deels over worden gedaan. Het herindelingsontwerp dat eind oktober 2019 door drie raden werd vastgesteld en dat tot eind december voor zienswijzen voorlag, moet worden herschreven tot een herindelingsontwerp voor vier gemeenten.

Herindelingsontwerp
Dit nieuwe herindelingsontwerp voor vier gemeenten wordt gebaseerd op de kaders en uitgangspunten zoals eerder door de gemeenten Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis vastgesteld tijdens het herindelingsproces dat zij gedrieën hebben doorlopen. Hierdoor staan de visie op de nieuwe gemeente, de waarborgen rondom kernendemocratie en het uitvoeringsprogramma Sint Anthonis, de naamgeving van de nieuwe gemeente en de datum van herindeling 1/1/2022 niet ter discussie.

Op 26 maart 2020 zullen de vier gemeenteraden het herindelingsontwerp vaststellen. Dan treedt opnieuw een termijn van 8 weken in werking waarin inwoners en buurgemeenten hun zienswijze mogen geven op dit voornemen tot herindeling van deze vier gemeenten. Hieruit volgt het herindelingsadvies.

Herindelingsadvies
Als alles volgens planning verloopt zullen de vier raden op 24 juni 2020 het herindelingsadvies vaststellen, dat wordt voorgelegd aan de provincie en dan achtereenvolgens aan het Ministerie van BZK, de Raad van State, de Tweede en tot slot de Eerste Kamer. In november 2021 vinden dan de herindelingsverkiezingen plaats voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Deze gemeente gaat dan per 1 januari 2022 van start.


Herindelingsontwerp ‘Gemeente Land van Cuijk i.o.’ vastgesteld

Publicatiedatum: 25/12/2019

De gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis hebben gekozen voor een gezamenlijke toekomst. Vanaf 1 januari 2022 willen zij hun krachten bundelen in één gemeente van 65.000 inwoners. De drie gemeenteraden hebben op maandag 28 oktober 2019 het herindelingsontwerp ‘Prachtig en krachtig vanuit onze kern vastgesteld. In dit document zijn de uitgangspunten voor de nieuwe gemeente beschreven. Ook bevat het herindelingsontwerp de visie op de toekomst, die samen met inwoners, ondernemers en organisaties uit de 25 kernen van de nieuwe gemeente is opgesteld. De visie op de nieuwe gemeente is vertaald in een korte film. Deze is tijdens een bijeenkomst van de drie colleges van B&W op de dag na de definitieve raadsbesluiten gelanceerd.
 

Colleges Cuijk-Boxmeer-Sint Anthonis 29 oktober


Prachtig en krachtig vanuit de kern
Door de samenvoeging van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis ontstaat één krachtige en toekomstbestendige gemeente, die zich sterk maakt voor voldoende werkgelegenheid, een passend woningaanbod en goed bereikbare dorpen. Ook kan de nieuwe gemeente ondernemers en bedrijven beter ondersteunen en onze economie verder versterken. Daarbij heeft de nieuwe gemeente de ambitie om het unieke eigen karakter van de 25 dorpen te koesteren en versterken. De nieuwe gemeente staat ook sterker in de regio, kan meer positie innemen in provinciale en landelijke dossiers en is in staat om goede medewerkers aan zich te (blijven) verbinden in de krappe arbeidsmarkt.

Gemeente Land van CuijkNieuwe gemeente gaat ‘gemeente Land van Cuijk’ heten
Op vrijdag 18 oktober 2019 is de naam van de nieuwe gemeente onthuld. De naam ‘Land van Cuijk’ kreeg met een zeer ruime meerderheid de voorkeur van inwoners boven de twee andere opties (Maasheggen en Maasbroek). De drie gemeenteraden hebben op 28 oktober besloten deze naam te gaan hanteren voor de nieuwe gemeente per 1 januari 2022.

Tot en met 24 december terinzagelegging
Het vaststellen van een herindelingsontwerp is de eerste formele stap in het wettelijke proces om de herindeling van de drie gemeenten te realiseren. De Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) beschrijft de procedure die gemeenten moeten volgen bij een gemeentelijke herindeling. Zo is bijvoorbeeld voorgeschreven dat het ontwerp acht weken voor iedereen ter inzage moet liggen, waarna de ontvangen reacties worden verwerkt in een herindelingsadvies en een reactienota van zienswijzen. Die stukken liggen op 26 maart 2020 ter finale besluitvorming voor in de raden, waarna de provincie en de Minister aan zet zijn.

Naar aanleiding van het raadsbesluiten van 28 oktober heeft het herindelingsontwerp en het daartoe behorende bijlagenboek voor een periode van acht weken ter inzage gelegen; van 29 oktober tot en met 24 december.